Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

In het nieuwe nummer

BBMP #3 2024

Thema


Leren en ontwikkelen

Dit themanummer van Kindcentrum BBMP gaat over opleidingen, jezelf ontwikkelen en – breder – persoonlijke groei. Immers, een opleiding volgen is niet een statisch iets, je confronteert jezelf ook met nieuwe werelden. Waarin je kunt groeien, en tegelijk jezelf tegenkomt tijdens die groei.
Intensieve samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in integrale kindcentra (ikc’s) brengt flinke administratieve uitdagingen met zich mee. In dit nummer van Kindcentrum BBMP zoomen we in op verschillende aspecten daarvan. We bezoeken SCIO Groep en Un1ek, gefuseerde onderwijs/kinderopvang-organisaties die uitgebreid vertellen over hoe hun bestuurders de organisaties managen. Over structuur, taakverdelingen en de rol van ondersteunende diensten.
We hebben veel handen op elkaar gekregen voor het thema van deze Kindcentrum BBMP, leiderschap in de kinderopvang. Het onderwerp leeft, en terecht. Want de meeste lezers van BBMP geven leiding aan kinderopvangorganisaties, groot of klein, of aan delen van een organisatie.
In de kinderopvang leek de afgelopen maanden een bijna weldadige rust te heersen. Deels door een leegloop bij branchepartijen, die zichzelf opnieuw op de rails moeten zetten. Zichzelf opnieuw uitvinden. Personele wisselingen bieden daartoe altijd kansen. Rust was er ook omdat het kabinet Rutte IV was gevallen en iedereen de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen moest afwachten. Politiek staat alles in de ijskast.
Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten volledig te kunnen ontwikkelen, al bij aanvang van hun leven. Hun ontwikkeling mag niet negatief worden beïnvloed door achtergrond, opleidingsniveau en financiële situatie van de ouders. Kansengelijkheid is de term die we daarvoor hebben bedacht.
Leren en ontwikkelen in allerlei vormen, dat staat in dit themanummer van Kindcentrum BBMP centraal. Lees het als (jezelf) opleiden in brede zin. Bijvoorbeeld via een officiële AD Pep-opleiding, we spreken met de opleidingscoördinator van Fontys. In de opleiding is de T-shaped professional nu meer geïntegreerd in het curriculum.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP veel aandacht voor het binnenklimaat in de kinderopvang. Maar ook voor de laatste stand van zaken in politiek Den Haag, dat worstelt met het thema ‘geld verdienen in de kinderopvang’. Gelukkig zijn er onderzoeksbureaus, waarvan de politiek hoopt dat die een (gouden) ei van Columbus tevoorschijn kunnen toveren.
In dit nummer van kindcentrum BBMP staat op verschillende manieren ‘vertrouwen’ centraal. Vertrouwen in de kinderopvang, het lijkt een vaag begrip. Toch weten we het in deze BBMP heel concreet te maken, door het begrip vanuit verschillende invalshoeken voor kinderopvangprofessionals te belichten.
2023 is een historisch jaar voor magazine BBMP. Ons tijdschrift bestaat 15 jaar. Allereerst maakt ons dat natuurlijk dankbaar, voor het vertrouwen dat we al die jaren van de top en het middenkader van (grote en kleine) kinderopvangorganisaties hebben gekregen. Als echt werkveldblad hebben we talloze bijdragen van enthousiaste (en vaak kritische) betrokkenen uit de kinderopvang mogen publiceren. Die stuk voor stuk hebben bijgedragen aan de verdere volwassenwording en professionalisering van de kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP een keur aan artikelen over ict in de kinderopvang. Leveranciers vertellen over hun aanbod aan de kinderopvang, al dan niet samen met hun afnemers. Innige samenwerking tussen kinderopvangorganisatie en leverancier blijkt altijd een vereiste.
Soms word je bij het maken van een thema­ nummer ingehaald door actuele ontwikke­ lingen. Zoals bij het thema ‘Werken met teams’ in deze Kindcentrum BBMP. Het is een prachtig nummer, met onderwerpen als: hoe creëer je goed functionerende teams, hoe zorg je voor psychologische vei­ ligheid voor je medewerkers, hoe ga je om met ziekteverzuim, hoe verweer je je tegen een roddelcultuur? Zeer lezenswaardig.
Een leven lang leren, STAP-budgetten, interne cursussen. En interne externe cursussen of juist externe interne cursussen. De mogelijkheden om je te scholen in de kinderopvang zijn anno 2022 overweldigend. We blijken echt gepassioneerde (bij)scholers.
In dit themanummer van Kindcentrum BBMP verdiepen we ons in de voorschoolse educatie. Wat is de stand van zaken en hoe ziet de toekomst van de VE eruit? Beter nog: in welke richting willen we onze voorschoolse educatie ontwikkelen?
Samen met het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang hebben we van deze Kindcentrum BBMP een fraai themanummer gemaakt, waarin de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties centraal staat. Met boeiende artikelen, zowel voor grote kinderopvangorganisaties als voor kleinschalige ondernemingen.
Een uiterst apart regeerakkoord hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgeleverd. Je begint je bijna af te vragen wie nu wie heeft gepiepeld. Ik denk dat D66 de andere partijen volledig in de nekklem heeft gezet, zonder dat die het zelf nog goed beseffen.
Bij Kindcentrum BBMP zijn we mensen van de inhoud, we zijn niet anders gewend dan van elk nummer een kwaliteitsvol tijdschrift te maken. Of het nu – dit afgelopen jaar – om de thema’s duurzaamheid, opleidingen of monitoren van kinderopvangkwaliteit gaat.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

Nieuws

Nieuwsuur onderzoekt dubbele belangen van schoolbestuurdersBestuurders en toezichthouders van zeker dertig schoolbesturen blijken tegelijkertijd betaalde functies te hebben bij private onderwijsadviesbureaus. Aan de ene kant leiden of controleren ze dus scholen met publiek geld, aan de andere kant werken ze als directeur, adviseur, toezichthouder of eigenaar van een onderwijsbureau in de private sector.
10e Jaarcongres Het Jonge Kind | Het blije kind!Het gaat goed met de meeste kinderen, maar opgroeien en ontwikkelen doe je met vallen en opstaan – en daar leer je ook van. Natuurlijk maken we ons wel zorgen over sommige kinderen.
In een brandbrief aan de Tweede Kamer dringen ruim 2100 scholen erop aan het programma schoolmaaltijden voort te zetten. Zij verzoeken de Kamerleden om de subsidies voor het verstrekken van maaltijden aan leerlingen, of boodschappenkaarten aan ouders, te verlengen. Als er niet alsnog geld wordt gereserveerd, dreigt het programma na december 2024 te moeten stoppen.
Het kabinet heeft besloten om de kinderopvangtoeslag volgend jaar te verhogen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen 29.400 en 159.200 euro. Dit maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over de toeslag. Het voorstel is in april al in internetconsultatie geweest en nu officieel naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.
Na enige dagen vol afwachtende spanning is duidelijk wie de nieuwe ministers en staatssecretarissen voor onderwijs en kinderopvang worden. Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap wordt Eppo Bruins (NSC), op dat ministerie blijft voor het primair en voortgezet onderwijs Mariëlle Paul (VVD) verantwoordelijk. Minister van sociale zaken en werkgelegenheid, verantwoordelijk voor de kinderopvang, wordt Eddy van Hijum (NSC).
Eind vorig jaar heeft de ministerraad op voorstel van minister Harbers (infrastructuur en waterstaat) ingestemd met de invoering van een registratie- en kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen. Hieronder valt onder meer de BSO Bus.
Van pedagogisch professionals wordt steeds meer expertise gevraagd. Het Expertisecentrum Kinderopvang levert die expertise door het ontwikkelen en toegankelijk maken van de pedagogische kennisbasis, praktijkervaring en tools, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Gratis kennis delen en ontwikkelen is daarbij essentieel voor de Nederlandse kinderopvang.
Reacties uit onderwijs en kinderopvang op regeerakkoordEr zijn veel reacties op het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ van beoogd regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Veelgehoord is de hoop dat de vrij vage bewoordingen in het akkoord alsnog goed worden uitgewerkt. Ook is er kritiek, vooral in de kinderopvang. In het onderwijs worden vooral veel vragen gesteld.
NIEUW | Ella Egel is weg. Derde boek in serie om nieuwkomers taalsterker te maken

Het is heel warm in de tuin.
Er is al heel lang geen regen.
Dan zien Kim en Mark een egel.
Maar er is weinig eten voor haar.
Want er zijn geen wormen en torren.
Ze noemen de egel Ella.
Ze geven haar eten en water.
Maar op een dag is Ella weg.

Internetconsultatie: meldplicht ernstige incidenten in de kinderopvangKinderopvangorganisaties moeten ernstige veiligheidsincidenten melden. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag een internetconsultatie om de Wet Kinderopvang daarvoor te wijzigen. Tot nu toe meldt een deel van de kinderopvangorganisaties ernstige incidenten wel, maar niet iedereen.
Verwacht | De honderd talen in korte beeldverhalen

Verteld door begeleiders en kinderen uit Reggio Emilia

Een verzameling van de tijdloze, buitengewone verhalen die voor het eerst te zien waren in de Italiaanse editie van De honderd talen van kinderen. De beeldende verhalen bieden een kans om te observeren hoe interactief onderwijs kinderen kan voorbereiden om actieve deelnemers te worden in hun leerproces, en hoe attent en bekwaam leerkrachten zijn in het opbouwen van betekenisvolle ervaringen met de kinderen.
Sinds 2005 brengt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang het sectorrapport uit, een jaarlijkse onafhankelijke analyse van de financiële ontwikkeling van de sector kinderopvang. Ook dit jaar weer. Daarvoor word je medewerking gevraagd, in de vorm van het aanleveren van jaarcijfers. Vorig jaar vertegenwoordigden de deelnemers van het sectorrapport 47 procent van het totale aantal kindplaatsen in Nederland.
Leden van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) hebben op 13 mei 2024 bijna unaniem ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de kinderopvang van 1 juli 2024 tot 31 december 2024. Eerder hadden de leden van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) al ingestemd. Het is nu aan de leden van vakbonden CNV en FNV om de cao definitief te verklaren.
Andersgekwalificeerde beroepskrachten toegestaan in kinderopvang per juli 2024Professionele musici, sporters en andere experts met een specifiek talent of expertise kunnen vanaf 1 juli 2024 aan de slag in de kinderopvang. Deze zogenoemde ‘andersgekwalificeerde beroepskrachten’ kunnen worden ingezet om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. De formatieve inzet van deze andersgekwalificeerde beroepskrachten biedt volop kansen om het programma van de buitenschoolse opvang te verrijken.
Met de nieuwe modelleidraad Toezicht & Handhaving Kinderopvang helpt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten bij het opstellen van een eigen lokaal beleidsstuk. De VNG geeft in de nieuwe leidraad advies over het invullen en vastleggen van toezicht en handhaving op de lokale kwaliteit van kinderopvang en voorschoolse educatie.
VOG nu voor iedereen digitaal te ontvangenVanaf medio mei 2024 is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor iedereen digitaal te ontvangen. Screeningsautoriteit Justis introduceert deze nieuwe ontvangstmethode. Sinds 20 maart 2024 is het digitaal ontvangen van een VOG in de berichtenbox van mijnoverheid.nl gefaseerd uitgerold. Tot op heden was de VOG alleen op papier te ontvangen.
Nieuwe Kinderopvangraad biedt gevraagd en ongevraagd adviesOp 25 april 2024 vond de oprichtingsvergadering plaats van een nieuw initiatief: de Kinderopvangraad. Deze raad richt zich op erkenning, herkenning en borging van de waarde van kinderopvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Dat doet dit het door onafhankelijk advies te geven over kinderopvang en zo de waarde van kinderopvang te onderbouwen. ‘De relatief jonge kinderopvang in Nederland is nu volwassen aan het worden en daar hoort een onafhankelijk adviesorgaan bij.’
Nederland moet worden voorbereid op een nieuwe mazelengolf en daarom zijn extra maatregelen nodig. Dat adviseren experts van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT vreest dat binnen afzienbare termijn duizenden kinderen mazelen krijgen door de afgenomen vaccinatiegraad.
‘Onderwijs-differentiatie oudere en jongere kind op pabo’s pas over vier jaar’Het zal nog minstens vier jaar duren voordat pabo-studenten een gedifferentieerd aanbod kunnen krijgen, voor een bevoegdheid voor onderwijs aan het jongere respectievelijk oudere kind. Dat meldt demissionair onderwijsminister Paul aan de Tweede Kamer. Het is haar reactie op de wens van de Tweede Kamer om vaart te maken met het wetsvoorstel voor differentiatie in de pabo.
Pedagogisch professionals in de kinderopvang krijgen 2,5 procent salarisverhoging en stagevergoedingen gaan flink omhoog. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en vakbonden FNV en CNV hebben op 24 april 2024 een principeakkoord bereikt over een overgangscao voor de kinderopvang. De overgangscao loopt van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.
Subsidieregeling groepshulpen in de kinderopvang gepubliceerdEind april 2024 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de definitieve tekst van de subsidieregeling ‘groepshulpen in de kinderopvang’ gepubliceerd. Deze tijdelijke subsidieregeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van groepshulpen voor kinderopvangorganisaties. De regeling geeft een impuls aan het aannemen van groepshulpen en hun doorgroei in de kinderopvang.