Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Hoe maakt BK zich hard voor de drie uursregeling - reactie op column Martin van der Linden

In de nieuwste uitgave van BBMP (nr 6 2022) heeft Martin van der Linden een column geschreven met de titel “Op weg naar meer schijnwerkelijkheid en lastenverzwaring”. In deze column geeft Martin van der Linden zijn visie op het huidige wetsontwerp inzake de drie uursregeling en vraagt hij zich af of de Brancheorganisaties in actie komen, wat hij niet ziet gebeuren.

 

Hoe maakt BK zich hard voor de drie uursregeling - reactie op column Martin van der Linden

We kunnen Martin geruststellen. BK zit hier bovenop. We snappen dat dat lang niet altijd zichtbaar is, dus laten we jullie meenemen in onze inzet.

Sinds de publicatie van het SEO rapport over de evaluatie van de wet IKK (zomer 2022) heeft het ministerie van SZW een project opgezet om de meest knellende zaken uit de wet IKK zo snel mogelijk op te lossen. Uit de evaluatie bleek dat de huidige drie uursregeling en het vaste gezichten criterium in de praktijk tot de meeste problemen leiden. Alle Branchepartijen (BK, BMK, BVOK, BOinK en VWO) zijn voor dit project uitgenodigd en hebben in een aantal intensieve sessies met het ministerie hun visie gegeven op de voorstellen om de knelpunten zo goed mogelijk op te lossen. Ook hebben een aantal individuele houders op uitnodiging van de Branchepartijen meegedaan aan deze sessies. Het ministerie heeft op basis van deze brede input het huidige wetsontwerp opgesteld.

Een van de onderdelen van de nieuwe wet gaat over de bewaarplicht van roosters. BK heeft zich altijd al – als enige brancheorganisatie – zeer kritisch opgesteld t.a.v. de voorstellen voor een bewaarplicht voor de roosters van medewerkers. Al in het najaar van 2021 heeft SZW voorstellen gedaan die door onze tegenwerpingen (zie ons bericht d.d. 11-1-2022) weer zijn ingetrokken. Gevoed door de kennis van de praktijk in ons team voorzagen wij dat het langdurig bewaren van de roosters (die dan gecorrigeerd moeten zijn voor de werkelijke aanwezigheid op de betreffende dag) zal leiden tot een zware extra administratieve last. Daar zit niemand op te wachten, en al helemaal niet met de huidige personeelstekorten. Wij stonden toen (helaas) alleen in onze kritische opstelling. Op dit moment speelt de discussie over de bewaarplicht van roosters wederom. Ook dit keer is BK de vertolker van het kritische geluid uit de praktijk en proberen we de beleidsmakers en toezichthouders te doordringen van de realiteit van de kinderopvang en de implicaties die dit soort regels hebben. Zo hebben we het initiatief genomen om beleidsmakers en toezichthouders mee te laten lopen met de personeelsplanners van verschillende van onze leden. Om zo op de werkvloer te ervaren hoe complex het is om passende roosters te maken en hoe arbeidsintensief het is om de roosters, met de vele aanpassingen, actueel te houden.

We hebben als BK in de internetconsultatie aangegeven blij te zijn met het schrappen van de verplichting om de exacte tijden dat wordt afgeweken van de BKR in het pedagogisch beleidsplan op te nemen. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit en maatwerk in de drie uursregeling en wordt de regeldruk aanzienlijk minder. Daarnaast hebben we ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij het wetsontwerp. Zie hier onze reactie op de internetconsultatie.

Alle Branchepartijen hebben tijdens de internetconsultatie hun mening mogen geven. Ook zijn er door GGD GHOR uitvoeringstoetsen gedaan. Het is nu aan het Ministerie om deze informatie te wegen en een definitieve AMVB op te stellen die aan de Raad van State en aan de 2e Kamer kan worden voorgelegd.

Het antwoord op de vraag of BK in actie komt is dus een volmondig ja! We maken maximaal gebruik van alle mogelijkheden die er zijn om onze leden te vertegenwoordigen en voor hun belangen op te komen. We zullen dit ook blijven doen.