Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Welke financiële vergoedingen kan kinderopvangpersoneel krijgen?

Als het gaat om wat er in de cao voor kinderopvangpersoneel staat, is het onderwerp van gesprek meestal het salaris. Maar in de cao staan veel meer zaken vastgelegd, zoals financiële toeslagen en vergoedingen waar je als werknemer recht op hebt. Welke zijn dat voor medewerkers van een kinderopvang? In dit artikel lichten we enkele regelingen uit.
Welke financiële vergoedingen kan kinderopvangpersoneel krijgen?


Werkgerelateerde kosten

Voor verschillende werkgerelateerde kosten zijn afspraken opgenomen in de cao. Vaak zijn dit sectorbrede bepalingen, maar het is in veel gevallen ook mogelijk om als werkgever zelf een regeling op te stellen. Deze moet over het algemeen wel worden goedgekeurd door de medezeggenschap.

Reiskosten

Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij reiskosten voor woon-werkverkeer. Een kinderopvangeigenaar kan in dit geval een ondernemingsregeling vormen. Stel je die niet op, dan geldt alsnog de standaardregeling uit de cao voor de vergoeding van dienstreizen.

Deze omvat een volledige vergoeding voor het openbaar vervoer of € 0,14 of € 0,46 per kilometer bij gebruik van de eigen auto, afhankelijk van de mogelijkheden voor vervangend openbaar vervoer. En als zowel openbaar vervoer als een eigen auto geen optie zijn, dan is er een volledige vergoeding van taxikosten.

Gebruik eigen mobiele apparatuur

Ook voor het bedrijfsmatig gebruik van eigen mobiele apparatuur heeft een werknemer recht op een vergoeding. Dit geldt alleen als een apparaat wordt gebruikt op verzoek van de werkgever en gaat bijvoorbeeld om een mobiele telefoon, tablet of laptop.

Zeker wanneer een werknemer verouderde apparatuur in bezit heeft, is het voor een kinderopvangeigenaar verstandig om deze regeling ter sprake te brengen en aan te sturen op de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe laptop.

Thuiswerken

Naast het gebruik van een eigen laptop, is er ook specifiek voor thuiswerken een financiële tegemoetkoming in de cao opgenomen. Je kunt hier als ondernemer een eigen regeling voor opstellen, waar de medezeggenschap mee moet instemmen. Anders geldt de standaardregeling uit de cao.

In de cao staat dat er een onbelaste vergoeding voor het inrichten van een thuiswerkplek beschikbaar wordt gesteld van maximaal € 1.815 per 5 kalenderjaren. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden: zo geldt deze regeling alleen voor medewerkers die meer dan 20% thuiswerken (of in elk geval niet op de vaste kinderopvanglocatie). Ook moeten de thuiswerkdagen contractueel zijn vastgelegd en moet de werkplek voorzien zijn van een internetverbinding en computer.

Zorgverzekering

Naast werkgerelateerde kosten, zijn er ook andere financiële tegemoetkomingen die werkgevers in de kinderopvangsector kunnen bieden. Voor medewerkers in functieschalen 1 tot en met 6 betaalt de werkgever een deel van de zorgverzekering, namelijk € 8 bruto per maand. Heeft een medewerker ook een aanvullende zorgverzekering? Dan geldt ook hiervoor een vergoeding aan de werknemer van € 8 bruto per maand.

Het maakt overigens niet uit hoeveel uur een werknemer in dienst is: het bedrag dat je als werkgever betaalt blijft gelijk. Ook de hoogte van de zorgpremie is niet van invloed op de vergoeding, voor de meest optimale premiekosten blijft dus de zorgverzekering vergelijken zinvol voor kinderopvangpersoneel.

Wanneer een medewerker bij meerdere kinderopvangorganisaties een arbeidsovereenkomst heeft, krijgt deze de vergoeding wel maar van één werkgever.

Verhuiskosten
Indien een medewerker verhuist, is hier ook een financiële regeling voor. Deze bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een reiskostenvergoeding, transportvergoeding, dubbele huurlasten en een bedrag voor overige verhuiskosten.

Onder reiskosten vallen zowel eenmalige reis- als overnachtingskosten voor een bezichtiging van een woning als de reiskosten voor de daadwerkelijke verhuizing. De transportvergoeding omvat de kosten voor het vervoer van meubilair en andere spullen, gebaseerd op standaard tarieven. Betaalt een kinderopvangmedewerker dubbele huur, dan kan de huur van de oude woning voor maximaal twee maanden betaald worden door de werkgever.

Het verzoek voor een verhuiskostenvergoeding moet uiterlijk binnen drie maanden na de verhuizing worden ingediend, omdat het recht op de vergoeding anders vervalt.

Uitgebreider overzicht regelingen in cao

Hoewel dit artikel ingaat op verschillende regelingen, is het geen compleet overzicht van alle financiële tegemoetkomingen die als afspraak tussen werkgever en werknemer kunnen gelden. Een volledig overzicht van alle afspraken en de bijbehorende voorwaarden vind je in de cao.