Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Wat meldt het nieuwe regeerakkoord over kinderopvang?

Het nieuwe kabinet Rutte schrijft over de nieuwe plannen voor de kinderopvang dat het wil zorgen ‘voor een goede start voor ieder kind op de kinderopvang, met het oog op de ontwikkeling van het kind’. Dit om het ouders makkelijker te maken om te werken.
Wat meldt het nieuwe regeerakkoord over kinderopvang?

Verder wil het kabinet leerachterstanden voorkomen bij deze goede start door het stimuleren van de deelname van kinderen met een taalachterstand aan voor- en vroegschoolse educatie (vve) en de relatie tussen opvang en onderwijs te versterken.

In stappen wordt de vergoeding van de kinderopvang tot 95 procent verhoogd voor werkende ouders voor kinderen tot 12 jaar. De kinderopvangtoeslag wordt straks direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen, zodat ouders niet meer ‘verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen’. Ouders krijgen op dit moment nog een deel van de kosten via de Belastingdienst vergoed. Dat systeem gaat dus op de schop en dat kost de overheid structureel ongeveer 2,2 miljard euro. Op basis van ‘praktijkervaringen en gedragseffecten heeft het kabinet de ambitie’ om het vergoedingspercentage in latere jaren op te hogen naar 100 procent’.

Het nieuwe kabinet wil verder investeren in ‘een rijke schooldag, als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken.’ Te beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is. 

Volgens het regeerakkoord heeft de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerde ouders en hun kinderen groot onrecht aangedaan met ernstige gevolgen voor alle facetten van hun leven. Om de slachtoffers recht te doen, is ‘ruimhartige compensatie en emotionele heling’ cruciaal. Samen met ouders, gemeenten en andere betrokken partijen wordt gezocht naar opties voor versnelling en verbetering van de hersteloperatie voor de schade die ouders is berokkend.

‘Het succes van deze herijking is cruciaal om beter in de behoeften van ouders en kinderen te voorzien, onder andere door eerder persoonlijk contact, een grotere rol voor gemeenten om ouders een vast aanspreekpunt en gerichtere ondersteuning te bieden, en meer aandacht voor emotioneel herstel in het hele proces.’ Maar, waarschuwen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, het kost allemaal wel tijd en de hersteloperatie zal dan ook zeker tot 2023 lopen, en mogelijk langer.