Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

VNG: nieuw model toezicht en handhaving kinderopvang

Met de nieuwe modelleidraad Toezicht & Handhaving Kinderopvang helpt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten bij het opstellen van een eigen lokaal beleidsstuk. De VNG geeft in de nieuwe leidraad advies over het invullen en vastleggen van toezicht en handhaving op de lokale kwaliteit van kinderopvang en voorschoolse educatie.


De leidraad is bedoeld voor ambtenaren die zich bezighouden met het toezicht en handhaven van de kwaliteit van kinderopvang. Gemeenten moeten lokaal beleid hebben om op een goede manier hun taken rondom aanvraag, toezicht en handhaving kinderopvang uit te voeren. De leidraad geeft aan op welke manier gemeenten afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de manier van handhaven, acties op verontrustende signalen en de manieren van registratie.

De leidraad is vernieuwd omdat uit jurisprudentie bleek dat er in het gemeentelijk beleid meer aandacht nodig is voor een zorgvuldige belangenafweging. De motivering bij besluiten is belangrijker geworden. In de leidraad is vastgelegd binnen welke kaders de gemeente handhaaft.

Ook houdt deze nieuwe leidraad rekening met andere ontwikkelingen rondom toezicht (waaronder de flexibele inspectieactiviteit en de aanpassing van boeteregels aan het strafrecht). De VNG heeft onderdelen die betrekking hebben op toezicht ook aan GGD GHOR Nederland voorgelegd.