Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Verbeterkansen kinderopvang Caribisch Nederland

Uit de eerste meting van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de kwaliteit van kinderopvang op Caribisch Nederland beter kan en beter moet. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen van de eilandsverordeningen en aan de eisen van de aanstaande Wet kinderopvang BES. De volgende drie zaken moeten worden verbeterd om risico’s rond de veiligheid en gezondheid van kinderen te verkleinen:
Verbeterkansen kinderopvang Caribisch Nederland

 

  • Op veel locaties ontbreken (actuele) Verklaringen Omtrent het Gedrag. Dit is een verplichting voor de eilanden.

  • Het volgen van een scholing van medewerkers voor kinder-EHBO

  • Het vierogenprincipe moet snel op orde komen. Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd een andere volwassene kan meekijken of meeluisteren. Dit vergroot de veiligheid van de kinderen.

 

Er zijn, naast zaken die beter moeten, ook andere aandachtspunten. Zo constateert de inspectie dat er op veel locaties te weinig ruimte is voor de kinderen om te spelen en te bewegen. Ook is er op veel locaties nog geen veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld en vraagt het educatief handelen van de beroepskrachten verbetering. Het gericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen gebeurt te weinig.

Verder ontbreekt het veelal aan een overdracht van informatie over een kind van de kinderopvang naar het basisonderwijs. Ook ontbreekt het pedagogisch beleidsplan op veel locaties en zou de leiding van de kinderopvang meer kunnen sturen op het verbeteren van de kwaliteit.

De meeste locaties staan wel aan het begin van een proces om de kwaliteit stap voor stap te verbeteren. De inspectie ziet bijvoorbeeld dat veel beroepskrachten op dit moment een mbo-opleiding volgen. Dit komt de kwaliteit van de kinderopvang ten goede. Ook krijgen op een meerderheid van de locaties de kinderen dagelijks gezonde voeding. Positief is eveneens dat houders, leiding en beroepskrachten grote bereidheid hebben om bij te dragen aan verdere kwaliteitsverbetering.