Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Tientallen organisaties roepen het kabinet op het kinderopvangsysteem ‘te fixen’

Op dinsdag 9 mei heeft WOMEN Inc. namens tientallen organisaties (waaronder jeugdzorg Nederland, FNV en BMK) het manifest ‘Fix het kinderopvangsysteem’ overhandigd aan leden van de Tweede-Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het manifest roepen de organisaties de politiek op om vaart te maken met de invoering van het nieuwe kinderopvangstelsel én ervoor te zorgen dat dit gratis, goed en zonder toeslagengedoe is.

Goede kinderopvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen, stelt het manifest, en zorgt voor een sterke basis voor hun schoolcarrière, loopbaan en kansen in hun verdere leven. Goed toegankelijke kinderopvang voor alle ouders, ongeacht of ze betaald werk hebben of niet, creëert gelijke kansen voor alle kinderen. Daarnaast is kinderopvang dé oplossing voor de arbeidsmarkttekorten in andere sectoren, die door de vergrijzing steeds nijpender worden. Het werk van één pedagogisch medewerker in de kinderopvang zorgt ervoor dat elf ouders aan het werk kunnen.

Ook leidt kinderopvang tot meer gelijke kansen tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Twee op de drie in deeltijd werkende vrouwen wil namelijk onder bepaalde voorwaarden meer werken, waarvan kinderopvang een belangrijke is. En uit onderzoek onder ouders blijkt dat met een voorgelegd scenario van zo goed als gratis kinderopvang de helft van hen meer zou willen gaan werken. Alle veertig ondertekenende organisaties roepen de politiek nadrukkelijk op om het nieuwe kinderopvangsysteem zo in te richten dat het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • voor alle kinderen: ongeacht het inkomen en werk van hun ouders

  • zonder gedoe: dus schaf de kinderopvangtoeslag af

  • goed: zorg dat de huidige kwaliteit van kinderopvang gegarandeerd blijft

  • gratis: zorg dat de kinderopvang voor alle gezinnen financieel toegankelijk is, net als het onderwijs. Voorkom dat organisaties de prijzen kunnen verhogen boven het uurtarief dat straks door de overheid aan organisaties wordt uitbetaald, door een prijsplafond in te stellen

  • een aantrekkelijke sector om in te werken: investeer in werken in de kinderopvang, ook om voldoende plekken en een goede kwaliteit van de opvang te waarborgen. Zorg voor goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden met meer waardering en loopbaanperspectief. Samenwerking met onderwijs, cultuur en sport is hierbij essentieel: er moet ruimte zijn voor combinatiebanen en voor locaties waar samengewerkt kan worden. Zorg voor stabiliteit en voorspelbaarheid in de kinderopvangsector.