Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Routemap voor een stelselherziening van de kinderopvang

Het Kinderopvangfonds is in 2007 gestart als goededoelenstichting met als missie het verbeteren van de kwaliteit en de innovatieve kracht van de kinderopvang vanuit het perspectief van kind en ouder. Op 25 januari nam Het Kinderopvangfonds afscheid van de sector.
Routemap voor een stelselherziening van de kinderopvang

"In de afgelopen 17 jaar hebben wij alle middelen ingezet om de doelstelling dichterbij te brengen.  Een belangrijk aspect daarbij was de positionering van kinderopvang als zowel een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van kinderen als een belangrijk arbeidsmarktinstrument", schrijft het Kinderopvangsfonds in de Routemap voor een stelselherziening van de kinderopvang.

Wet Kinderopvang 
"Per 1 Januari 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd. Het Kinderopvangfonds heeft vanaf het begin twee omissies in deze wet onder de aandacht gebracht. De politiek koos ervoor om de tot dan toe geldende praktijk, van kinderopvang als primair een arbeidsmarktinstrument, in een wettelijk kader vast te leggen. De optie om elk kind toegang te geven tot kinderopvang is destijds niet in de wet geregeld. Ten tweede werd afgestapt van de, vóór de invoering van de wet, gangbare directe  financiering naar een systeem van toeslagen. 
Het is tijd dat een nieuw kabinet deze fouten hersteld. Er is in de loop der jaren een breed maatschappelijk draagvlak ontstaan om kinderopvang ook als instrument in te zetten voor de ontwikkeling van kinderen. Zo kunnen we elk kind een goede start meegeven om als zelfstandig burger een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Ook is helder geworden dat we af moeten stappen van het toeslagenstelsel in zijn huidige vorm. Het is aan een nieuw kabinet om met een visie te komen op de vraag hoe vorm en inhoud te geven aan de herinrichting van het stelsel."

Afscheidscadeau voor coalitie 
"Als Kinderopvangfonds vinden wij het een mooie afsluiting om de partijen die een nieuwe coalitie vorm gaan geven een passend afscheidscadeau mee te geven. We doen dat in de vorm van een routemap voor een stelselherziening van de kinderopvang."

Lees de complete routemap gratis via Kinderopvangopvangkennis.nl