Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Praat mee over verlaging kwaliteitseisen kinderopvang vanwege personeelsnood

Het kabinet wil het Besluit kwaliteit kinderopvang versoepelen en start daarom een internetconsultatie: iedereen die dat wil kan tot en met 20 november 2022 reageren op de voorgenomen wijzigingen. De versoepeling gaat over de drie-uursregeling en het vaste-gezichtencriterium. Ze zijn nodig omdat de huidige regels knellen in de praktijk, vooral in combinatie met de huidige personeelskrapte en werkdruk.
Praat mee over verlaging kwaliteitseisen kinderopvang vanwege personeelsnood


In de voorgenomen veranderingen zijn blijft de huidige eis ongewijzigd dat kinderopvangvoorzieningen maximaal drie uur per dag mogen afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR). Maar in het pedagogisch beleidsplan hoeft niet meer vooraf vastgelegd te worden op welke exacte tijdstippen afwijking plaatsvindt. Hierdoor krijgen kindercentra meer ruimte om mee te bewegen met de dagelijkse praktijk.

In het pedagogisch beleidsplan worden voortaan de reguliere personeelsdiensten en de kaders voor de drie-uursregeling beschreven. Daarnaast moeten houders van kindercentra actuele roosters van beroepskrachten (inclusief pauzetijden) en presentielijsten van kinderen (inclusief aankomst- en vertrektijd) kunnen overleggen. De toezichthouder kan daarmee toetsen of een houder maximaal drie uur per dag afwijkt van de BKR.

Wijzigingen vaste-gezichtencriterium: houders van kindercentra krijgen de mogelijkheid om tijdelijk te kunnen afwijken van het vaste-gezichtencriterium. Bijvoorbeeld in periodes van ziekte, verlof of bij vakantie van één of meerdere vaste gezichten. Daardoor kan in die periodes een andere beroepskracht ingezet worden dan een vast gezicht. Bij de afwijkingsmogelijkheid geldt wel een aantal voorwaarden, die als doel hebben om de emotionele veiligheid en stabiliteit voor het kind te borgen.

Reageer tot en met 20 november 2022 op de internetconsultatie. De wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang staat nu online voor de openbare internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan hier reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven.