Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Onderwijsinspectie start ‘lerende dialoog’ met gemeenten

De onderwijsinspectie heeft een nieuwsbrief geschreven voor gemeentelijke beleidsambtenaren met onderwijsbeleid (voor- en vroegschoolse educatie) en toezicht en handhaving kinderopvang in hun portefeuille. De informatie is ook voor andere belanghebbenden interessant. De nieuwsbrief gaat onder meer in op de doorontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht op gemeenten, het verloop van het themaonderzoek ‘Taakuitvoering LEA’ en de voor- en vroegschoolse educatie.
Onderwijsinspectie start ‘lerende dialoog’ met gemeenten


De inspectie houdt interbestuurlijk toezicht op enkele taken die gemeenten in medebewind krijgen. Het betreft de taken toezicht en handhaving op de kinderopvang en de lokale educatieve agenda (LEA), het jaarlijks overleg dat gemeenten moeten voeren met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en de inschrijving en toelating.

Het toezicht op deze taken was binnen de inspectie los van elkaar ingericht. Vanaf 2023 brengt de inspectie deze toezichtstaken meer in samenhang en worden ze uniformer uitgevoerd. Aan de hand van dit nieuwe toezichtkader interbestuurlijk toezicht (IBT) wil de inspectie via gemeenten bijdragen aan de veiligheid en ontwikkeling van kinderen op scholen en kinderopvangvoorzieningen.

Hiervoor zet de inspectie een instrument in dat ze de lerende dialoog noemt: met gemeenten in gesprek over de doelen van de gemeentelijke taken en de kwaliteitscyclus om deze goed uit te voeren. Ook krijgen gemeenten meer inzicht in risico’s en goede voorbeelden aan de hand van het landelijke beeld dat de inspectie heeft. Bij dit ontwikkeltraject zijn gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de ministeries van OCW, SZW en Binnenlandse Zaken en ketenpartners, zoals GGD GHOR Nederland en de GGD’en betrokken.