Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Nieuwe afspraken over aantoonbaarheidseisen taaleis 3F

Per 1 januari 2025 wordt de taaleis IKK van kracht. Dat betekent dat alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang moeten aantonen dat zij de mondelinge vaardigheden (spreken, gesprekken voeren en luisteren) op niveau 3F beheersen. Echter, de aantoonbaarheidseisen en de manier van toetsen leiden nog tot veel onduidelijkheid.
Nieuwe afspraken over aantoonbaarheidseisen taaleis 3F


Daarom zijn er – in een gezamenlijk overleg van brancheorganisaties, cao-partijen, SZW, OCW, MBO Raad en FNV – nu eenduidige afspraken gemaakt. Vanaf 1 januari 2025 geldt één hoofdregel voor de taaleis IKK, VE én de diploma’s voor (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker. De hoofdregel wordt dat pedagogisch medewerkers:

  • gemiddeld een 5,5 of hoger hebben behaald voor de vaardigheden spreken, gesprekken voeren en luisteren

  • minimaal een 5,0 hebben behaald voor elke afzonderlijke deelvaardigheid.

Dat de aantoonbaarheidseisen vanaf 1 januari 2025 uitgaan van een gemiddelde voldoende voor de drie deelvaardigheden is de meest gunstige uitwerking van de taaleis 3F, die eenvoudig, begrijpelijk en werkbaar is. Maar er gaan ook diploma’s afvallen die nu nog wel als bewijs gelden (havo, vhbo, mogelijk vwo, ‘oudere’ mbo 4).

Om die reden komt er een overgangsregeling voor medewerkers die vóór 1 januari 2025 al in dienst zijn. Als zij op basis van de huidige aantoonbaarheidseisen in de cao kinderopvang voldoen aan de taaleis IKK – bijvoorbeeld omdat zij een havodiploma of een ouder mbo-4 diploma hebben – dan blijven ze daarmee voldoen. Er hoeft dus niet opnieuw aangetoond te worden dat de medewerker taalniveau 3F beheerst.

Voor medewerkers op een VE-groep geldt de taaleis nu al. Als extra eis geldt dan dat zij ook lezen moeten beheersen op niveau 3F. Dit staat in het ‘besluit basisvoorwaarden kwaliteit VE’. OCW heeft in oktober 2022 de aantoonbaarheidseisen voor de taaleis VE in lijn met de nieuwe afspraken gebracht. Ze worden op dezelfde manier ingezet als de aantoonbaarheidseisen voor de taaleis IKK. Meer informatie vind je hier