Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Naar een sterke pedagogische basis voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit hun vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door buurt en familie, op school, vanuit de kinderopvang en via wijkactiviteiten. Dat bepleiten de VNG, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) gezamenlijk in de notitie ‘Een sterke basis door een krachtige samenwerking’. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen in het gewone leven kunnen worden opgepakt.


Te lang lag de focus op de ontwikkeling van het individuele kind, stellen de makers van de notitie: ‘In de economische ratrace en de prestatiesamenleving is het steeds het individu dat zich moet aanpassen om mee te kunnen doen. Dat heeft onder andere geleid tot een enorme druk op individuele, volgens het medisch model gerichte jeugdhulptrajecten. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten we gaan werken aan die omgeving.’

Dit kan door (gezamenlijk) meer te investeren in de versterking van de pedagogische basis rondom het kind en de jongere, volgens drie lijnen:

  • Anders samenwerken Anders samenwerken tussen jeugd- en onderwijsprofessionals betekent niet langer jongeren in een jeugdhulptraject ‘apart’ zetten, maar vanuit school en kinderopvang een inclusieve en preventieve aanpak voor álle kinderen ontwikkelen.

  • Anders organiseren Anders organiseren betekent collectief gefinancierde, integrale basisvoorzieningen (school- én kinderopvang) waar iéder kind en iedere jongere kan meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten.

  • Anders opleiden Anders opleiden betekent dat er meer aandacht moet komen voor breed opgeleide en omgevingsgerichte professionals, zodat ook in het onderwijs en de kinderopvang de juiste professionals op de juiste plek beschikbaar zijn.
     

In de drie lijnen liggen aanknopingspunten voor een meer omgevingsgerichte aanpak. Met de nieuwe aanpak willen de initiatiefnemers niet alleen problemen anders oplossen, maar ook problemen voorkomen.