Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Het effect van de Proefkreche

Wat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Het effect van de Proefkreche

 

Beleidsmensen van het huidige ministerie van OCW weten weinig van geschiedenis, lezen ook geen wetenschappelijke onderzoeken, bezoeken nooit relevante congressen en dus blijven de gecumuleerde VVE-miljarden uitgedeeld worden om peuters en kleuters naar een hoger cognitief plan te brengen, wat vervolgens niet werkt.

Voor al die mensen en professionals die het oude rapport van de Proefkreche nog eens willen lezen: 


Te beginnen met de flaptekst:
"Onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kreche en Wetenschap startte eind 1969 het Projekt Proefkreche '70. Het doel was tweeledig: onderzoeken in hoeverre een goed kinderdagverblijf kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen uit ongeschoold en geschoold arbeidersmilieu, en een bijdrage leveren aan een algemene kwaliteitsverbetering van het werk in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De in het projekt ontwikkelde ideeën en methoden zouden daartoe beschikbaar gemaakt worden.
Ruim 5 jaar heeft het projekt gelopen, van april 1970 tot mei 1975, en wat in die jaren gebeurd is wordt in dit boek gereleveerd.
Van meet af aan stond de totale ontwikkeling van het kind centraal, en werd gewerkt aan zijn algemeen welbevinden. Hoe het effekt was wanneer kinderen - van anderhalf tot vier jaar - uit gezinnen van ouders met korte scholing als 'proefpersonen' tot de kreche werden toegelaten, is met behulp van tests gemeten. Afgezien van het resultaat van de meting is aldus veel materiaal bijeengebracht dat kritisch geëvalueerd wordt. Met name de verstandeIijke ontwikkeling en de taalontwikkeling werden gemeten.
Het overige onderzoek richtte zich op gedragsobservatie van de kinderen, interviews met de ouders en de leidsters. Er worden tenslotte aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Had de proefkreche effekt? Een belangrijke vraag voor degenen die vanuit de ontwikkelingspsychologie in het algemeen of vanwege direkte zorg en verantwoordelijkheid betrokken zijn bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen."

Dolph Kohnstamm heeft het getypte rapport gedigitaliseerd en ter download beschikbaar gemaakt van zijn website. Top! Ook lezen: klik hier.