Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Brochure vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Vanaf 2023 zal de bekostiging van het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden veranderen. Alles wordt eenvoudiger. Aanleiding voor de eenvoudiger bekostigingssystematiek is het feit dat het huidige systeem als complex, sturend en lastig voorspelbaar wordt gezien.

Daardoor sluit die onvoldoende aan bij het idee van de lumpsum, waarin schoolbesturen vrij zijn om binnen de wettelijke kaders de beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden voor onderwijskundige doelen.

Het ministerie van OCW publiceerde een brochure waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden op basis van de nieuwe systematiek berekend wordt. Je vindt er ook informatie over zaken als toelaatbaarheidsverklaringen voor speciale scholen voor basisonderwijs, liquiditeit en de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging.